Интеракта

Технологии за алтернативна комуникация

Интеракта ЕООД предлага съвременни технологии за подпомагане на комуникацията и обучението за деца и възрастни със затруднения в говора, фината моторика, комуникацията, деца със специални образователни потребности.

Концентрирани сме върху технологични решения за взаимодействие с компютър с поглед – погледът се регистрира със специално устройство за проследяване на погледа и по този начин погледът замества мишката. Така, с устройства за контрол с поглед, само с помощта на поглед човек може да използва компютър, пише, рисуване,  общува в интернет. За децата могат да се разработват обучителни програми под формата на игри, с чиято помощ се развиват когнитивните им способности и те могат да се обучават.

Средствата за допълваща и алтернативна комуникация обикновено са лични средства – те са „гласът“ на деца, които не могат да говорят. Но те също така имат своето място и в детската градина или в училище. Както в процеса на оценка, така и в процеса на общуване. Те имат роля и при обучението на деца със специални образователни потребности. Това е отразено и в Наредбата за приобщаващото образование:

чл. 106 (4) Специализирана подкрепяща среда се осигурява чрез:
4. осигуряване при необходимост на устройства за проследяване на погледа и специализиран софтуер за използването им, суичове, софтуер за управление на компютър с глас, алтернативни клавиатури и мишки за ученици с комплексни физически увреждания.

Във филма на Вяра Деянова и Brave Stories „Излез от тялото си“ може да видите как се използват технологиите за контрол с поглед в училище:

 

 

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени